Wykorzystanie stymulatora serca w „Pracowni kontroli i telemonitoringu implantowanych urządzeń serca”

W zorganizowanej i uruchomionej w kwietniu 2010 roku „Pracowni kontroli i telemonitoringu implantowanych urządzeń serca” przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM opieką z zastosowaniem telemonitoringu jest objętych aktualnie ponad 50 pacjentów z implantowanym urządzeniem typu kardiowerter-defibrylator czy stymulator resynchornizujący. Prowadzona zdalna kontrola uwzględnia:

  • okresowe raportowanie podstawowych parametrów pracy implantowanego stymulatora,
  • natychmiastowe wysyłanie komunikatów w przypadku pojawienia się zaburzeń rytmu, włącznie z najgroźniejszymi, wymagającymi interwencji urządzenia,
  • wysyłanie komunikatów dotyczących aktywności i stanu przewodnienia pacjenta.

Pierwsze doświadczenia pokazują, że usługa telemonitoringu z jednej strony może przyspieszyć komunikację z pacjentem w przypadku powstania zaburzeń rytmu lub nieprawidłowości pracy samego urządzenia, z drugiej strony zaś zmniejszyć liczbę wizyt pacjentów w Klinice w przypadku ich stabilnego stanu.

Pracownia została wyposazone w ramch realizacji projektu Kardionet.